Čj

DAISY Select

Služ­ba umož­ňu­je po­u­ži­tí na­šich pro­duk­tů pro vý­poč­ty sí­tí roz­vo­du elek­tric­ké ener­gie bez nut­nos­ti za­­kou­pení li­cen­ce a s mož­nos­tí vy­u­ži­tí tech­nic­ké kva­li­fi­ka­ce na­šich špič­ko­vých od­bor­ní­ků.

Protože jsme si velmi dobře vědomi, že někteří projektanti přijdou do styku s výpočetními programy jen občas, a zácvik v používání programů přeci jen nějakou dobu trvá, je součástí naší nabídky i služba zakázkových výpočtů. K dispozici máte tým našich zkušených pracovníků. Mohou Vám ušetřit mnoho času, který můžete věnovat lepšímu propracování Vašeho projektu, ev. zkrácení termínu dodání.

Contact Daisy
Windmill

PAS Daisy Girzzly dále zahrnuje především:

Rozbalit další →
  • snadné vytváření a modifikace schématu sítě přímo v obrázku v objektově orientovaném grafickém prostředí s automatickou tvorbou i údržbou dat a obrázků (prostředky pro vytváření, údržbu či modifikaci provozních parametrů el. sítě a jejich mezí)

  • databáze se vytváří současně s tvorbou obrázků. Nakreslené schéma je okamžitě použitelné pro výpočty.

  • snadné napojení na reálná data ze systémů PAS DAISY On-Line a SCADA , případně z jiných zdrojů

  • okamžité vyhodnocení a zobrazení topologie (probarvování komponent sítě podle příslušnosti ke zdroji)

  • rozpočet odběrů po kmenových linkách a možnost přiřazovat uzlům odběrová místa (koncoví spotřebitelé, funkce pro vn a nn); v rozpočtech mohou být využity různé informace dostupné např. v rámci obchodního dispečinku

  • možnost definic vedení typu T a jejich využití při všech výpočtech

  • plnohodnotné výpočetní modely trojvinuťových transformátorů a souběžných vedení

  • grafické odlišení vedení venkovních a kabelových

  • analýza ustáleného chodu elektrické sítě s využitím plného matematického modelu s kontrolou přetížení linek

  • analýza zkratových poměrů v síti: úplný výpočet symetrických, nesymetrických nebo vícenásobných poruch (zkratů, přerušení fází) včetně údajů pro nastavení ochran, možnost výpočtu při definici vícenásobných zkratů, průběhy zkratů na linkách

Popis

Návrh systému PAS DAISY Grizzly byl veden s velkým důrazem na snadnou modifikaci výpočetních dat a komplexnost používaných výpočetních metod. Uživatel zakreslí část sítě a okamžitě může začít s výpočty. Změny provádí uživatel přímo v interaktivním režimu. Uživatel tohoto produktu má vysoké požadavky na výpočty hraničních provozních stavů. Výpočty těchto režimů mohou vyjímečně vyžadovat nastavování parametrů výpočetních algoritmů, proto jsou tyto parametry uživateli přístupné.

Zobrazování je co nejjednodušší, uživatel může pracovat se nikoli s jednotlivými prvky (vypínač, odpojovač), ale s výslednými stavy („zapnuto na B“).

Zobrazit více …

Ze systému GIS přebírá PAS Off-Line jak data, popisující parametry modelované soustavy, uložená v databázi připojené v systému GIS, tak i přímo obrazový materiál připravený v GIS.

Prostřednictvím GIS může PAS Off-Line přistupovat rovněž k informacím o velkoodběratelích a k datům z pravidelných měření odběrů. Je možné vracet data a obrazový materiál zpátky do GIS, využití závisí na potřebách zákazníků. Je rovněž možné použití rastrového obrázku jako podkladové vrstvy pro kreslení. Po definování měřítka lze i takto využívat schopnosti odečtu délek ve­dení a kabelů z obrázku. V případě potřeby je možné řešit pro konkrétního zákazníka i propojení na jiné systémy, poskytující data ve vhodném (analyzovatelném) tvaru.

Kontaktuje naše zkušené experty.

Kancelář

Praha

Lužná 716/2 Praha 6