Daisy team

SPOLEČNOST DAISY

Ryze česká společnost, kterou v roce 1991 založili bývalí studenti ČVUT a následně pracovníci ČED, SČE nebo PRE. Díky tomu stojí DAISY už od svého vzniku na pevných základech, které čerpají ze znalostí a dovedností jednotlivých členů týmu a nabízí vysokou odbornost v energetickém odvětví.

Nabízené produkty a výpočetní metody jsou duševním vlastnictvím společnosti DAISY. Přesto je možné do systému zařadit po dohodě s autorem, tedy držitelem licence, i cizí modul, který bude plně kompatibilní s našimi produkty. 

V současné době jsou naše výpočetní systémy zavedeným standardem ve skupině ČEZ, společnosti E.ON nebo PRE a u mnoha dalších předních energetických firem.
 

  • Vlastní vývoj softwaru
  • Integrace výpočetních systémů do prostředí IT zákazníků (spolupráce s GIS, SAP, ...)
  • Poradenská činnost v oblasti výpočtů elektroenergetických sítí
  • Vlastní výzkum a vývoj, rovněž ve spolupráci s technickými vysokými školami
Obchodní jméno:
DAISY spol. s r.o.
Význam názvu:
Dispečerské Automatizované Informační SYstémy
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
Datum založení:
11.10.1991
Údaje dle zák. 90/2012 Sb.:
Po­vin­né úda­je dle §7 zá­ko­na 90/2012 Sb. (o ob­chod­ních kor­po­ra­cích) jsou uve­de­ny na zvláš­t­ní strán­ce.

Předmět podnikání:

Fir­ma je ori­en­to­vá­na na ap­li­ka­ci mo­der­ních vý­po­čet­ních me­tod a au­to­ma­ti­zo­va­né sys­té­my dis­pe­čer­ské­ho ří­ze­ní v ener­ge­tice. Re­gis­tro­vá­ny jsou ty­to před­mě­ty pod­ni­ká­ní:

  • Vlastní vývoj softwaru
  • Poradenská činnost v oblasti automatizovaných systémů
  • Nákup produktů za účelem dalšího prodeje a prodej
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických a společenských věd

LIDÉ V DAISY

Náš tým má s energetikou mnohaleté zkušenosti. Sbírali jsme zkušenosti v terénu při realizacích systémů pro dispečerské zařízení a získávali praxi u výpočetních metod pro energetiku. 

Naši klíčoví pracovníci, kteří stáli u zrodu společnosti DAISY, rostli se systémy RPP-16, EKOS, s výpočetními programy LFJ nebo ZKR. Lidé v DAISY jsou specialisté na energetiku, kteří vám vždy ochotně, odborně a rádi poradí. Spojte se s těmi nejlepšími v oboru. Spojte své podnikání s DAISY.

Petr Kunrátek
Petr Kunrátek
CEO & Managing Director
Vladimír Pospíšil
Vladimír Pospíšil
Chief Technology Officer
Dobroslav Spudil
Dobroslav Spudil
Customer Support Engineer
Jiří Holinský
Jiří Holinský
Senior Database & UI/UX Specialist