Výpočty sítí na zakázku

Vše obstaráme za vás. Dle vašeho zadání dokážeme v relativně krátkých termínech připravit kompletní výpočty, a to včetně přípravy tištěných příloh a požadovaných dokumentů. Naše systémy zároveň využíváte zcela zdarma, bez nutnosti zakoupení licence. Všechny výpočty na zakázku provádí pouze naši specialisté.

Služba Výpočet sítí na zakázku je vhodná pro uživatele, kteří potřebují provádět výpočty sítí jen pří­le­ži­tost­ně a ne­vy­pla­tí se jim nákup li­cen­ce na vý­po­čet­ní pro­dukt­, případně pot­ře­bu­jí zvlád­nout ex­tré­mně slo­ži­té sí­tě.
 

Kontaktovat Daisy
Windmill

Co zahrnuje služba Výpočet sítí na zakázku:

Rozbalit další →
  • Úvodní konzultace

  • Převzetí a upřesnění podkladů k zakázce

  • Vytvoření studie (modelu sítě)

  • Provedení výpočtů

  • Řešení problémů ve vstupních datech (ve spolupráci s objednatelem)

  • Vytvoření výstupních dokumentů (schéma sítě, protokoly včetně přetisku vstupních dat)

 

Služ­ba umož­ňu­je po­u­ži­tí na­šich pro­duk­tů pro vý­poč­ty sí­tí roz­vo­du elek­tric­ké ener­gie bez nut­nos­ti za­­kou­pení li­cen­ce, ale s mož­nos­tí vy­u­ži­tí poradenství u na­šich špič­ko­vých od­bor­ní­ků. 

Protože jsme si velmi dobře vědomi, že někteří projektanti přijdou do styku s výpočetními programy jen velmi zřídka a samotný zácvik v používání programů přeci jen nějakou dobu trvá, je součástí naší nabídky i služba zakázkových výpočtů. K dispozici máte tým našich zkušených pracovníků, kteří vám mohou ušetřit čas. Čas poté můžete věnovat lepšímu propracování vašeho projektu, nebo zkrácení termínu dodání.

Naši specialisté jsou schopni provést dle vašeho zadání kompletní výpočet, včetně přípravy tištěných příloh a dokumentů. Vše lze připravit v krátkém čase.

Kontaktuje naše zkušené experty.

Kancelář

Praha

Lužná 716/2 Praha 6