VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Jméno a příjmení: DAISY spol. s r.o.
IČO: 41195850
sídlo: Tesaříkova 1026/13, 102 00 Praha 10
provozovna: Lužná 716/2 160 00 Praha 6
zápis: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. C 4336
telefon: +420 272 772 550
e-mail: info@daisy.cz
webová stránka: www.daisy.cz/

(dále „DAISY“)

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „Podmínky“) upravují uzavírání smluv o poskytnutí licence, smluv o pronájmu zařízení, smluv o poskytování služeb a případně jiných, třeba i nepojmenovaných smluv (dále společně „Smlouva“), které mezi sebou uzavřou společnost DAISY a její zákazník (dále „Zákazník“). Podmínky upravují také právní vztahy související se shora uvedeným, pokud je Smlouva sjednána s tím, že se řídí těmito Podmínkami.

1.2. Pokud je některé ustanovení těchto Podmínek v rozporu se Smlouvou, použije se v rozsahu rozporných ustanovení Smlouva. Za Smlouvu se přitom považuje i vyplněný objednávkový formulář, který odkazuje na tyto Podmínky.

1.3. Tyto Podmínky jsou pro obě smluvní strany, tj. Zákazníka i DAISY, závazné od okamžiku, kdy je mezi nimi uzavřena Smlouva. Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.4. DAISY upozorňuje, že znění těchto Podmínek může měnit. Taková změna ale nemá vliv na práva a povinnosti vzniklé před změnou Podmínek. Zákazník dává souhlas s aktuálním zněním Podmínek při každém jednotlivém uzavření Smlouvy s DAISY.

1.5. Zákazníkem může být pouze podnikatel při jednání v rámci své podnikatelské činnosti. Zákazníkem nemůže být spotřebitel ve smyslu platných právních předpisů.

1.6. DAISY se může v nabídce a popisu zboží, licencí nebo služeb, ohledně nichž se uzavírá Smlouva, odchýlit od informací uvedených v těchto Podmínkách. V takovém případě mají v daném rozsahu přednost odlišné informace uvedené v nabídce, na základě níž dojde k uzavření Smlouvy.

2. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE SMLOUVÁM A K PLNĚNÍ ZE STRANY DAISY

2.1. Smluvní strany spolu mohou uzavřít Smlouvu v jakékoliv písemné formě, tedy elektronicky i v listinné podobě. Uzavření Smlouvy probíhá obvykle takto:

 2.1.1. Zákazník může kontaktovat DAISY s poptávkou určitého produktu nebo služby.

 2.1.2. Na základě Zákazníkovi předchozí poptávky, popř. i bez ní, vytvoří DAISY Zákazníkovi nabídku produktu nebo služeb na míru, spolu s veškerými dalšími smluvními ujednáními, přičemž v rozsahu touto nabídkou neupraveném se uzavřená Smlouva bude řídit těmito Podmínkami. Nabídka je návrhem na uzavření Smlouvy.

 2.1.3. Bezpodmínečným přijetím nabídky ze strany Zákazníka je Smlouva uzavřena.

 2.1.4. Jestliže Zákazník k nabídce ze strany DAISY uplatní připomínky nebo návrhy na úpravy či doplnění, je Smlouva uzavřena až v tom okamžiku, kdy se DAISY i Zákazník zcela shodnou na obsahu Smlouvy. Jakýkoliv další protinávrh kterékoliv ze stran obsahující připomínky nebo návrhy s úpravami se považuje za novou nabídku. Za vyjádření souhlasu s nabídkou a za projev vůle směřující k uzavření Smlouvy se přitom považuje i prosté odsouhlasení předchozího pozměňovacího návrhu druhé strany, jestliže je z okolností zřejmé, že potvrzující strana odsouhlasila i ostatní (předchozí) smluvní podmínky dle nabídky.

 2.1.5. Ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění o přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se neuplatní.

2.2. DAISY se může na základě Smlouvy zavázat Zákazníkovi zejména:

 2.2.1. poskytnout licenci k používání zejm. softwarového nástroje, případně jiného díla nebo jeho části za podmínek dále blíže upravených Smlouvou a těmito Podmínkami (dále „Licence“);

 2.2.2. pronajmout krátkodobě zařízení nebo jinou věc, a to případně i spolu se softwarovým nástrojem bez současného poskytnutí Licence (dále „Nájem“);

 2.2.3. poskytnout jakékoliv servisní, školící nebo jiné služby, které mohou, ale nemusejí souviset s Licencí nebo Nájmem (dále „Služby“);

 2.2.4. poskytnout jakékoliv jiné plnění, které si smluvní strany sjednají a které právní předpisy připouštějí (dále „Jiné plnění“);

 2.2.5. ke kombinaci výše uvedeného v bodech 2.1.1. až 2.1.4. (dále „Kombinace“) (dále společně jako „Produkty“ a každý jednotlivě jako „Produkt“)

2.3. Pokud to povaha Produktu nevylučuje, a současně pokud nestanoví Smlouva nebo tyto Podmínky jinak, použijí se při úpravě práv a povinností ze Smlouvy o poskytnutí jakéhokoliv Produktu ustanovení těchto Podmínek v celém rozsahu. Jestliže to nebude možné, pak se použijí přiměřeně. To neplatí v případě, kdy z ustanovení Podmínek nebo jejich kontextu vyplývá, že se daná úprava vztahuje pouze na určité druhy Produktů.

2.4. Před uzavřením Smlouvy DAISY Zákazníkovi sdělí vlastnosti, povahu, množství, cenu, dobu trvání a další aspekty Produktu, a to prostřednictvím nabídky. Zákazník se s vlastnostmi produktu dále může seznámit také na webové stránce www.daisy.cz, případně na stránkách věnovaných jednotlivým produktům. Informace uvedené v nabídce mají přednost před informacemi uvedenými v Podmínkách a těmi, které jsou uvedeny na webu. Informace uvedené v Podmínkách mají přednost před informacemi na webu. Uzavřením Smlouvy Zákazník potvrzuje, že se seznámil se všemi klíčovými vlastnostmi Produktu, které považuje za rozhodné pro uzavření Smlouvy.

2.5. Zákazník prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytl DAISY v souvislosti s objednávkou Produktu, a které DAISY z tohoto důvodu uvedl v nabídce a následně se tak staly součástí Smlouvy, případně v jiných ujednáních nebo komunikaci mezi ním a DAISY, jsou pravdivé a správné. Zákazník se zavazuje případné změny těchto údajů bezodkladně oznámit DAISY. DAISY výslovně upozorňuje, že nenese odpovědnost za jakoukoli újmu, bezdůvodné obohacení či jiné komplikace způsobené sdělením nesprávných či nepravdivých údajů. Zákazník bere tuto skutečnost na vědomí. Zákazník se zavazuje nahradit DAISY újmu, kterou by mu způsobil sdělením nesprávných či nepravdivých údajů.

2.6. Zákazník se zavazuje Produkt od DAISY převzít a zaplatit za něj DAISY sjednanou cenu. DAISY Zákazníkovi Produkt předá (zpřístupní) postupem sjednaným ve Smlouvě, jinak jakýmkoliv obvyklým způsobem umožňujícím řádné užívání Produktu.

2.7. Zákazník se zavazuje poskytnout DAISY veškerou nezbytnou součinnost při poskytování plnění dle Smlouvy.

2.8. Jestliže DAISY zjistí při poskytování plnění dle Smlouvy překážku na straně Zákazníka, pro kterou nebude možné plnění řádně poskytnout, a pokud jí Zákazník neodstraní do 10 dnů ode dne oznámení překážky, je DAISY oprávněna od Smlouvy odstoupit.

3. NĚKTERÉ DRUHY PRODUKTŮ

3.1. Kromě možnosti sjednat ve Smlouvě Produkt tzv. „na klíč“ nabízí DAISY následující druhy Produktů:

 3.1.1. Výpočty elektroenergetických sítí na zakázku (dále „Výpočty sítí na zakázku“);

 3.1.2. DAISY Maintenance (dále „Maintenance“);

 3.1.3. Výpočetní pracoviště (dále „Výpočetní pracoviště“).

3.2. Bližší konkrétní podmínky poskytnutí každého z Produktů dle odst. 3.1. (zejména doba poskytování, počet hodin, forma a všechny součásti Produktu atp.) se mohou lišit v závislosti na podmínkách sjednaných smluvními stranami ve Smlouvě.

4. ÚPRAVA PRODUKTU „VÝPOČTY SÍTÍ NA ZAKÁZKU“

4.1. Ustanovení tohoto článku 4 se vztahují pouze na Produkt Výpočty sítí na zakázku definovaný výše v bodu 3.1.1.

4.2. Produkt Výpočty sítí na zakázku zahrnuje:

 4.2.1. Služby spočívající v provedení výpočtů sítí ze strany DAISY pro Zákazníka, a to podle specifikace Zákazníka, za použití vlastního vybavení DAISY.

 4.2.2. Produkt Výpočty sítí na zakázku obvykle zahrnuje:

  4.2.2.1. úvodní konzultaci;

  4.2.2.2. převzetí a upřesnění podkladů k zakázce;

  4.2.2.3. vytvoření studie (modelu sítě);

  4.2.2.4. provedení výpočtů;

  4.2.2.5. řešení problémů ve vstupních datech (ve spolupráci se Zákazníkem);

  4.2.2.6. vytvoření výstupních dokumentů (schéma sítě, protokoly včetně přetisku vstupních dat).

4.3. Další podmínky poskytnutí Produktu Výpočty sítí na zakázku závisí na náročnosti konkrétní zakázky a budou smluvními stranami upřesněny ve Smlouvě.

5. ÚPRAVA PRODUKTU „MAINTENANCE“

5.1. Ustanovení tohoto článku 5 se vztahují pouze na Produkt Maintenance definovaný výše v bodu 3.1.2.

5.2. Produkt Maintenance zahrnuje:

 5.2.1. poskytování aktualizací softwaru, ke kterému DAISY poskytla Zákazníkovi Licenci (dále „Software“), včetně případných oprav, a to vždy, když DAISY, případně jiný vydavatel Software, takovou aktualizaci nebo opravu vydá;

 5.2.2. poskytování vylepšení Softwaru, které DAISY, případně jiný vydavatel Software, v rámci vývoje Softwaru provede;

 5.2.3. opravu zásadních chyb Softwaru zjištěných samotným Zákazníkem, za zásadní chyby se považují takové chyby, které brání používání Softwaru k jeho hlavnímu účelu;

 5.2.4. přístup k technické podpoře DAISY;

 5.2.5. možnost navrhovat DAISY úpravy a doplnění Softwaru;

 5.2.6. možnost požádat o poskytnutí beta verzí nového softwaru nebo aktualizovaného Softwaru, či jiné dosud na trh neuvedené verze, k testování Zákazníkovi.

5.3. Vydávání aktualizací, oprav a vylepšení Softwaru je dáno plně na úvaze DAISY a DAISY nezaručuje, že takové kroky provede, pokud to podle jeho názoru nebude nezbytné.

5.4. DAISY není návrhy dle bodu 5.2.5. nijak vázána. DAISY dále není povinna žádosti dle bodu 5.2.6. vyhovět.

5.5. Pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak, poskytuje se Produkt Maintenance vždy na dobu 12 měsíců. Smluvní strany mohou závazek na základě vzájemné dohody prodloužit, a to i opakovaně.

5.6. Cena Produktu Maintenance bude vždy sjednána ve Smlouvě s přihlédnutím k Softwaru a jeho obsahu.

5.7. Produkt Maintenance nezahrnuje rozšíření počtu Modulů Software nebo poskytnutí nových funkcionalit Softwaru, které se váží k modulům Softwaru, k nimž Zákazník nemá Licenci.

5.8. Smluvní strany si mohou obsah Produktu Maintenance ve Smlouvě upravit.

6. ÚPRAVA PRODUKTU „VÝPOČETNÍ PRACOVIŠTĚ“

6.1. Ustanovení tohoto článku 6 se vztahují pouze na Produkt Výpočetní pracoviště definovaný výše v bodu 3.1.3.

6.2. Produkt Výpočetní pracoviště zahrnuje:

 6.2.1. Nájem hardwarového a softwarového vybavení pro výpočty sítí rozvodu elektrické energie, konkrétně samostatného pracoviště vybaveného počítačem s:

  6.2.1.1. programem Grizzly Professional nebo jiným sjednaným programem;

  6.2.1.2. kancelářským balíkem OpenOffice.org zahrnující textový editor, sešit s tabulkami, kreslící programy, program pro tvorbu prezentací apod.;

  6.2.1.3. možností přenášet data skrze USB;

  6.2.1.4. barevnou laserovou tiskárnou s max. formátem tisku A3;

  6.2.1.5. připojením k internetu.

 6.2.2. možnost využít odborné technické konzultace pověřených osob v místě poskytování Produktu. Doba strávená technickými a jinými konzultacemi je zpoplatněna stejně, jako doba samotného užívání (Nájmu) pracoviště.

6.3. Další podmínky poskytnutí Produktu Výpočetní pracoviště závisí na náročnosti konkrétní zakázky a budou smluvními stranami upřesněny ve Smlouvě.

7. ÚPRAVA LICENCÍ

7.1. Jestliže DAISY podle Smlouvy poskytuje Zákazníkovi, ať už výslovně nebo fakticky, jakoukoliv licenci, zejména Licence k užívání softwarových nástrojů podle těchto Podmínek, platí, že pokud Smlouva nebo tyto Podmínky výslovně nestanoví jinak, je licence udělena v následujícím rozsahu:

 7.1.1. Zákazník není oprávněn udělovat jakékoliv podlicence;

 7.1.2. Zákazník není oprávněn postoupit licenci na třetí osobu;

 7.1.3. licence je nevýhradní;

 7.1.4. Zákazník je oprávněn využívat licencovaný Produkt nebo jakoukoliv jeho část výlučně sám a pouze k účelům, ke kterým je Produkt nebo jeho část určena;

 7.1.5. na Zákazníka nepřecházejí žádná případná práva pořizovatele databáze;

 7.1.6. Zákazník dále není oprávněn licencovaný Produkt nebo jeho část:

  7.1.6.1. zveřejnit;

  7.1.6.2. jakkoliv upravovat;

  7.1.6.3. zpracovávat, včetně předkladu;

  7.1.6.4. spojit s jiným dílem;

  7.1.6.5. zařadit do díla souborného;

  7.1.6.6. uvádět pod svým jménem;

  7.1.6.7. dokončovat, pokud Produkt nebo jeho část nebyly hotové.

7.2. Pokud není sjednáno jinak, poskytuje se Licence na časově neomezenou dobu. Součástí Licence nejsou aktualizace ani opravy Softwaru, a to ani v případě, kdy dojde změnou okolností (např. i změnou právních předpisů) k podstatnému snížení funkčnosti či použitelnosti Softwaru nebo jejich úplnému vyloučení.

7.3. Pokud není sjednáno jinak, je Zákazník oprávněn používat Software vždy jen na jednom zařízení v reálném čase, tzn. není oprávněn Software používat z více zařízení současně.

7.4. Licence se poskytuje pouze k výpočtům sítí, a využívání dalších funkcionalit Softwaru, prováděných pro účely použití na území České republiky. Zákazník není bez předchozího písemného souhlasu DAISY oprávněn použít Software k výpočtům sítí a jiným úkonům pro účely použití mimo území České republiky. Zákazník je oprávněn použít Software i mimo území České republiky, vždy však k výpočtům sítí, a využití dalších funkcionalit Softwaru, prováděných pro účely zamýšleného použití na území České republiky.

7.5. Zákazník bere na vědomí, že v případě, že poruší podmínky Licence, zejm. podmínky podle odst. 7.1., 7.3 a 7.4., může se podle § 40 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském ve znění pozdějších předpisů DAISY domáhat náhrady ušlého zisku ve výši odměny, která by byla obvyklá za získání takové licence v době neoprávněného nakládání s dílem, a vydání bezdůvodného obohacení v paušální výši dvojnásobku odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem.

8. ODPOVĚDNOST DAISY, ZÁRUKA

8.1. Jestliže užitím jakéhokoliv Produktu poskytnutého ze strany DAISY, zejména Softwaru, dojde ke způsobení jakékoliv újmy Zákazníkovi nebo třetí osobě, případně ke vzniku bezdůvodného obohacení, není DAISY za takovou újmu, případně bezdůvodné obohacení, odpovědná, a svou odpovědnost z tohoto důvodu výslovně vylučuje. Zákazník toto přijímá.

8.2. Jestliže DAISY výslovně se Zákazníkem ve Smlouvě sjedná, že poskytuje na Produkt záruku, platí, že se DAISY zaručuje, že Produkt nebo jeho určitá část si po určitou dobu při obvyklém použití uchová některé funkce či výkonnost. Délku záruky, zárukou kryté funkce či výkonnost upravuje Smlouva.

8.3. Pokud Zákazník s DAISY nesjednali ve Smlouvě jinak, platí, že DAISY neposkytuje k Produktu automaticky žádná práva z vadného plnění. K tomuto účelu slouží Produkt Maintenance.

8.4. Pokud Zákazník, kterému svědčí práva z vadného plnění, záruka, nebo který odebírá mj. i Produkt Maintenance, zjistí na Produktu jakoukoliv chybu, která znemožňuje řádné užívání Produktu, oznámí ji DAISY na těchto kontaktech:

 8.4.1. poštou na adrese Lužná 716/2 Praha 6 – Nové Vokovice; nebo

 8.4.2. e-mailem na adresu support@daisy.cz

 8.4.3. nebo na tel. čísle +420 724 100 606.

 Pro rychlejší odezvu ze strany DAISY doporučujeme kontakt prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.

8.5. Pokud Zákazník odebírá Produkt Maintenance, nebo pokud si s DAISY ve Smlouvě sjednal odpovědnost za vady, platí, že:

 8.5.1. časová dostupnost Software, za kterou DAISY odpovídá, bude upravena ve Smlouvě, jinak DAISY dostupnost negarantuje;

 8.5.2. doba, ve které je DAISY povinna reagovat na oznámenou vadu, bude upravena ve Smlouvě, jinak DAISY takovou lhůtou vázána není;

 8.5.3. za kritické se považují vady, které způsobují nedostupnost celého Softwaru;

 8.5.4. za středně závažné vady se považují vady, které způsobují nefunkčnost klíčových vlastností Softwaru;

 8.5.5. za nezávažné vady se považují takové, které neohrožují funkčnost nebo klíčové vlastnosti Softwaru.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Osobní údaje Zákazníka DAISY zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a příslušnými právními předpisy Evropské Unie.

9.2. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Informace o zpracování osobních údajů ze strany DAISY jsou dostupné na adrese https://daisy.cz/ochrana-osobnich-udaju

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Smluvní strany si veškerou korespondenci (oznámení týkající se vztahů Zákazníka a DAISY, včetně případného odstoupení od Smlouvy) vzájemně doručují písemně prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

10.2. Zpráva je doručena:

 10.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem;

 10.2.2. v ostatních případech podle obecně závazných právních předpisů.

10.3. Při doručování elektronickou poštou Zákazník doručuje DAISY korespondenci na adresu info@daisy.cz. DAISY doručuje Zákazníkovi korespondenci na e-mail Zákazníka, který pro tento účel uvedl, nebo z něhož s DAISY komunikoval před uzavřením Smlouvy.

10.4. Při doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb Zákazník doručuje DAISY korespondenci na adresu Lužná 716/2 Praha 6. DAISY doručuje Zákazníkovi listinnou nebo jinou korespondenci, jejíž povaha neumožňuje elektronické odeslání, na adresu uvedenou v objednávce nebo na adresu jeho sídla.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

11.2. K řešení sporů, které vzniknou mezi Zákazníkem a DAISY, jsou příslušné české obecné soudy s místní příslušností dle sídla DAISY.

11.3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 12. 10. 2023.